Tài Liệu Kiểm Tra

Tập hợp Tài liệu Kiểm tra này là tổng hợp các tài liệu nghiên cứu cho ứng viên Chuyên gia EDGE đang chuẩn bị cho Kỳ sát hạch EDGE. Ngoài những tài liệu dưới đây, Báo cáo Phương pháp luận EDGE và bản mới nhất của Hướng dẫn Người sử dụng EDGE (cho cả năm loại công trình) phải được nghiên cứu.