Lưu ý rằng các nghiên cứu dự án bây giờ sẽ xuất hiện ngay lập tức bằng tiếng Anh và sẽ được dịch sang ngôn ngữ tương ứng của tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Việt cho các dự án được đặt tại các quốc gia nơi ngôn ngữ được nói. Chọn một ngôn ngữ khác từ trình đơn thả xuống để xem các dự án bằng một ngôn ngữ khác.