Cập nhật Kỹ thuật

Các cập nhật kỹ thuật được gửi tới những người dùng phần mềm EDGE có đăng kí để giúp họ cập nhật các cải tiến theo thời gian. Có thể tìm bản lưu các cập nhật ở đây theo thứ tự thời gian ngược.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish