Thuật ngữ Quy tắc EDGE, Bản 3.0

Làm quen với các định nghĩa của một số thuật ngữ thông dụng nhất được sử dụng trong Quy tắc EDGE.