Các điều khoản sử dụng

EDGE, www.edgebuildings.com (“trang Web”), (bao gồm Ứng dụng EDGE tại app.edgebuildings.com), là sản phẩm của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC” hay “chúng tôi”), một tổ chức thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (“WBG”). Tham khảo thông tin về IFC và sứ mệnh của IFC tại liên kết này.

IFC cam kết mạnh mẽ về bảo vệ quyền riêng tư. Vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư này (“Thông báo này”) để được giải thích thêm về thông lệ quyền riêng tư của IFC đối với trang Web. Thông báo này mô tả những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng (“người sử dụng” hoặc “quý vị”), là những người truy cập hoặc sử dụng trang Web và cách thức chúng tôi sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đó. “Dữ liệu Cá nhân” là thông tin định danh hoặc có thể được sử dụng để định danh cá nhân quý vị.

Lưu ý, Thông báo này áp dụng riêng cho trang Web này và không áp dụng cho các trang Web, ứng dụng hoặc hoạt động khác của IFC.

Chấp nhận các Điều khoản Quyền riêng tư này

VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, QUÝ VỊ XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THÔNG BÁO NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THÔNG BÁO, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo này tại bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đối với Thông báo này sẽ được ghi ngày và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được xác định trong tương lai để người sử dụng luôn nhận thức được về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng, và hoàn cảnh mà chúng tôi tiết lộ những dữ liệu đó. Quý vị cần kiểm tra Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi thường xuyên để cập nhật. Nếu quý vị truy cập trang Web sau ngày Thông báo sửa đổi có hiệu lực, quý vị được coi như đã chấp nhận các điều khoản cập nhật của Thông báo.