Join the EDGE Community and Receive a Green Tip Each Month

Giá trị Thương hiệu

Giá trị Thương hiệu

IFC đã soạn thảo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu EDGE. Hướng dẫn này áp dụng cho việc cấp phép gắn với việc các nhà phát triển bất động sản muốn sử dụng nhãn hiệu EDGE gắn với các tài sản được chứng nhận, và cho Chuyên gia EDGE và Kiểm toán viên EDGE đã được cấp chứng chỉ, và muốn sử dụng nhãn hiệu EDGE gắn với dịch vụ chuyên môn của mình.