• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Project Study

Gửi Yêu cầu Nghiên cứu Dự án EDGE

Gửi thông tin chi tiết của dự án đã được EDGE chứng nhận và một nghiên cứu dự án sẽ được viết cho quý vị trong vòng 48 tiếng. Lưu ý rằng dự án của quý vị có thể được EDGE cấp chứng nhận ở giai đoạn ban đầu hoặc giai đoạn thi công cuối cùng. Hãy tham khảo ví dụ tại phần Các Dự án.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để bảo đảm rằng công ty của quý vị nhận được công nhận cho quyết định xây dựng và tạo dựng thương hiệu xanh với EDGE.