Quy tắc Phê duyệt cho Kiểm toán viên, Bản 3.0

Tìm hiểu mục đích của Kiểm toán viên EDGE và quy trình đánh giá sơ bộ và phê duyệt nhằm trở thành Kiểm toán viên.