Hướng dẫn sử dụng

Khi lựa chọn một biện pháp xanh từ phần mềm EDGE, quý vị có thể mở phần hướng dẫn để tìm hiểu nhanh. Để tìm hiểu sâu hơn, kết nối tới hướng dẫn sử dụng của năm loại công trình. Tới đầu năm 2016, hướng dẫn sử dụng sẽ có sẵn sáu ngôn ngữ thông dụng nhất.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish