Phương pháp luận

Xem lại những tài liệu sau để có hiểu biết tốt hơn về Phương pháp luận EDGE, bao gồm mô hình chi phí, năng lượng tự thân của vật liệu, và Báo cáo Phương pháp luận EDGE bản gốc, đây là điểm khởi đầu cho hiểu biết về cơ sở của EDGE.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish