Trở thành Chuyên gia EDGE được cấp chứng chỉ.

Tham gia khóa đào tạo Chuyên gia EDGE để nắm vững về Ứng dụng EDGE và quy trình cấp chứng nhận. Hoạt động đào tạo, giúp quý vị sẵn sàng cho kỳ Sát hạch EDGE, có thể được thực hiện theo những cách sau đây: