Tạo ra Giá trị nhờ tạo Khác biệt cho Dự án

Chứng nhận xanh EDGE và áp dụng cách tiếp cận dựa trên chỉ số cho chiến lược bền vững.